Kom godt igang

Introduktion til kollegaer

Som vejleder kan man holde et introducerende kursus for kollegaer.

Hent PowerPoint PDF til brug for introduktion til SYKL.

Den gode SYKL-opgave

En central opgave som vejleder er at hjælpe kolleger med at få ideer til SYKL-opgaver. 

Tjekliste til den gode SYKL-opgave

 • En SYKL-opgave består af en opgaveformulering og faglige tips, der peger eleven ind i opgaven.
 • Opgaven skal fremme en undersøgende samtale og undersøgende praksisser.
 • Opgaven skal kunne løses inden for 15 minutter.
 • Der skal produceres to meningsfulde opgaver á 15 minutters varighed inden for det samme emne.
 • Opgaven formuleres undersøgende med et åbent spørgsmål, der giver mulighed for refleksion og undersøgelse.

Tjekliste til de gode faglige tips

 • Tippene er en faglig støtte til dialogen mellem hjælperen og hjulpne. Det er hjælperen, der bringer tippene i spil, når den hjulpne har brug for dem.
 • Tippene kan medvirke til at fremme og foreslå relevant fagsprog, metoder, strategier, refleksioner.
 • Faglige Tips kan være opdelt i støttende og igangsættende Tips, samt Tips, der udfordrer. Man kan markere disse forskelle med forskellige farver.
 • De støttende og igangsættende tips kan være spørgsmål eller hints, der kan hjælpe, hvis makkerparret går i stå med opgaven, eller har brug for at hjælp til at komme i gang.
 • Når man udformer Tips, er det vigtigt at tænke på, hvad eleverne typisk ville spørge om eller undre sig over, når de går i gang med en opgave af denne type.
 • De udfordrende Tips kan udfordre eleverne mod nye perspektiver eller sammenhænge.

Du kan læse mere om, hvordan du fagdidaktisk konstruerer gode opgaver i enten matematik eller dansk. Dvs. du kan hoppe til det fag, som du aktuelt sidder med.

En SYKL-opgave i matematik skal rumme en matematisk undersøgelse gerne med omdrejningspunkt i et konkret manipulativ. De matematikfaglige MatemaTips støtter hjælperen i sit arbejde.  

En matematisk undersøgelse 

En matematisk undersøgelse kan initieres gennem et åbent spørgsmål. Her kan man som lærer med fordel spørge ind til elevernes matematiske processer med fokus på de matematiske kompetencer. Stil fx spørgsmål, der kræver en begrundelse, så elevernes argumenter eller ræsonnementer bliver centrale. Du kan f.eks. spørge Hvordan kan du vide at…? Hvorfor gælder at…? Du kan også spørge ind til matematiske repræsentationer eller kommunikation: Hvordan kan du vise at…? Hvordan ville du forklare en elev fra 2. klasse at…? Du kan med fordel undervise eleverne i at stille sådanne spørgsmål til hinanden for at fremme en dialog imellem eleverne om deres matematiske processer. Det kan også være, at der er en specifik matematisk sammenhæng, du ønsker, eleverne skal komme på sporet af. Her kan eleverne beskrive sammenhængen på forskellige måder. De åbne spørgsmål kan gøre eleverne til eksperterne og bliver dermed understøttende for den matematiske dialog. Når opgaverne bliver for lukkede eller færdighedsprægede, kan det være svært for eleverne at føre en reel dialog om deres faglige processer og forskellene mellem elevernes faglige niveauer kan opleves større.  

Når en SYKL-opgave skal kunne løses på 15 min., er det vigtigt, at undersøgelsesfeltet ikke bliver for stort og komplekst.  

Konkrete materialer 

Det er en god idé at lade en  konkret/manipulativ være noget som kan være et fysisk omdrejningspunkt for elevernes dialog. Det kan være konkrete materialer som centicubes, mønter eller perler, men det kan også være en graf eller tabel, som eleverne skal analysere eller søge efter mønstre i. Digitale matematikprogrammer eller fysiske hjælpemidler som linealer og lommeregnere kan også være nyttige at tale ud fra, hvis de sætter arenaen for den matematiske undersøgelse. Det er understøttende for elevernes dialog, at de fysisk sidder med materialer i hånden, som de kan flytte rundt på og henvise til i deres samtale.  

MatemaTips 

De faglige MatemaTips kan være støttende tips, der støtter en struktur og en systematik i en matematisk undersøgelse. Det kan være en hjælp til at vælge en lille del af opgaven ud, som undersøgelsen kan starte ved, eller man kan foreslå eleverne at bruge forskellige repræsentationer. Et MatemaTip kan også foreslå eleverne at bruge et specifikt hjælpemiddel. For at bevare det undersøgende element i opgaven, er det vigtigt, at Tips ikke dikterer en løsningsmetode, men lader eleverne om at skabe disse erkendelser. 

De fagligt udfordrende MatemaTips kan være en specificering af stilladskortet ”Perspektiver og sammenhænge”, som udfordrer eleverne til at søge efter netop perspektiver og sammenhænge beskrevet mere specifikt i forhold til den konkrete opgave, eleverne arbejder med.  

Udarbejdelsen af en SYKL-opgave i matematik 

Når du skal udarbejde en SYKL-opgave, så tag gerne udgangspunkt i materialer, som du i forvejen arbejder med, klip og udvælg undersøgelser fra læremidler, som du og klassen er kendt med. Lukkede opgaver kan åbnes ved at omdanne en eventuel dikteren af en fremgangsmåde eller meget konkrete hints til mere åbent formulerede støttende tips.  

En SYKL-opgave i dansk indeholder noget, eleverne skal undersøge. Det kan fx være inden for de centrale danskfaglige kompetenceområder Læsning, Fortolkning, Fremstilling eller Kommunikation. For det meste er omdrejningspunkt noget konkret. Det kan være et billede eller en bogforside, eleverne undersøger eller en tekst eller et tekstuddrag, de skal læse, og så en opgave, hvor eleven udtrykker, skaber eller fremstiller noget med det, de har undersøgt. Desuden udarbejdes DAN-TIPS, som hjælperen kan bruge til at samarbejde med den hjulpne om opgaven. 

SYKL-opgaver og undersøgende dialoger 

SYKL-opgaver i dansk må gerne lægge op til en undersøgende dialog, hvor makkerparret sammen undersøger, taler om og reflekterer over opgaven. Makkerdialog er med til at fremme, at eleverne henvender sig til hinanden i peer-peer-samtale frem for til læreren. På den måde lærer eleverne turskift, samt både at være i en tale- og lytteposition. En opgave kan fx hedde Undersøg billedbogens forside. ”Undersøg” er en bred formulering, hvor eleverne kan bevæge sig forskellige steder hen i deres undersøgende dialog. Det kan være for abstrakt for nogle makkerpar, derfor er det godt, hvis opgaven har en konkret gøre-formulering, som komme-i-gang-opgave, så den hjulpne kan gøre noget og komme i gang. En sådan opgave kan fx lyde Fortæl din makker, hvad du ser på billedet. Eller Sæt streg under alle de ord, der siger noget om Klods-Hans og hans brødre. 

SYKL-opgaver fungerer godt, når de hænger sammen med eller indgår i et forløb, klassen i forvejen er i gang med i dansk, eller skal i gang med. Læremidler og materialer kan også give inspiration til at formulere SYKL-opgaver. 

Konkrete materialer  

SYKL-opgaver i dansk vil ofte have en tekst, et billede, en webside eller lignende som afsæt. Det kan både være fiktive og faktiske tekster, samt multimodale og æstetiske tekster. 

Inden for de æstetiske og multimodale kan det være: 

 • Æstetiske, fx kunstbillede, billedbogsforside 
 • Multimodale, fx webside, reportagefotos 

Inden for fremstillingsformerne kan det være: 

 • Fortællende, fx eventyr, fabler, kortprosa, tegneseriestriber, novelle- og romanuddrag 
 • Lyriske, fx digte, salmer og sange  
 • Berettende, fx nyhedsartikler og blogs 
 • Informerende, fx fagtekster og leksikonoplag  
 • Instruerende, fx brugsanvisninger og opskrifter 
 • Argumenterende, fx debatindlæg/læserbreve og reklamer  

DAN-TIPS 

De faglige Tips i dansk støtter den hjulpne i at udføre opgaven, samt fremmer makkerparrets dialog og refleksion. DAN-TIPS kan være spørgsmål, opfordringer, hints, hjælpe-/startsætninger og/eller fagsprog, metoder og strategier som fx Hvilke ting ser du på billedet? Hvorfor mon? Og Hvad lægger du særligt mærke til ved billedet? Hjælperen bringer DAN-TIPS i spil for at støtte den hjulpne og for at fremme dialogen i makkerparret.