Forskning

Evaluering og forskning i SYKL har to overordnede formål, dels at vurdere om projektet forløber som planlagt og målsætninger og resultater opnås, dels at give os en nuanceret viden om på hvilke måder og under hvilke forudsætninger SYKL fungerer i en dansk skolekontekst.

Think Carefully, Let’s Bond, and Other Tutoring Strategies: Socio-academic Participation Patterns in Peer Tutoring

I artiklen fra tidsskriftet European Journal of Inclusive Education (EJIE) viser vi, hvordan arketypiske hjælpestrategier udfolder sig, når eleverne arbejder med SYKL i matematik. Vi diskuterer, hvordan sociofaglig inkludering kan styrkes gennem elevernes samarbejde.

Hent artikel her

 

Systematiseret klassekammerathjælp i natur/teknologi: en materiel-dialogisk tilgang

I artiklen fra tidsskriftet MONA analyseres videoobservationer af elevdialoger i natur/teknologi med henblik på, hvordan eleverne bruger artefakter og gestik som ressourcer i interaktionen. Artiklen foreslår, at betydningen af det materielle bør ses som et nøgleaspekt ved undervisningsformer som SYKL.

Hent artikel her

 

Rapport: Inkluderende SYKL-praksis i dansk og matematik - med fokus på ressourcepersoners samarbejde

Rapporten præsenterer resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet Inkluderende SYKL-praksis i dansk og matematik med fokus på ressourcepersoners samarbejde (2022-2023), som er finansieret af folkeskoledonationen i A. P. Møller fonden.

Hent forskningsrapporten her


Rapport: Tandem-SYKL

Rapporten præsenterer resultater fra forskningsprojektet Tandem-SYKL – når samtalen fremmer forståelsen. En undersøgelse af SYstematiseret KLassekammerathjælp i matematik og natur/teknologi (2020-2022) som er finansieret af Novo Nordisk fonden (NNF). 

Hent forskningsrapporten her

 

 

 

"Når jeg hjælper andre, kan jeg bedre forstå det selv"

Om undersøgende samtaler i makkerpar

I bogens første fire kapitler præsenteres den didaktiske tænkning, der ligger til grund for SYKL, samt nogle af resultaterne af følgeforskningen i SYKL-undervisningen på 4. klassetrin.

De øvrige tre kapitler – som er skrevet af forskere, der har været medlemmer af projektets følgegruppe – perspektiverer til andre forskningsresultater vedrørende elevsamarbejde. 

Hent bogen her

Forskningskortlægning over studier, der undersøger socialt og fagligt udbytte af SYKL

I denne forskningsoversigt afdækkes, hvilke internationale undersøgelser der har undersøgt virkningerne af systematiseret gensidig klassekammerathjælp i form af sociofagligt udbytte. Med ’sociofagligt’ pointeres det, at de inkluderede studier skal have undersøgt både det faglige og sociale udbytte ved gensidig klassekammerathjælp samtidigt

Hent review her

Samtalen tæller - Systematiseret klassekammerathjælp i matematik

I artiklen fra tidsskriftet MONA er elevdialogernes socio-faglige aspekter blevet identificeret og analyseret. Analysen bygger på en kvantificering af indholdet af elevernes samtaler, og den viser i hvilket omfang de forskellige samtalehandlinger optræder. 

Hent artiklen her

SYKL som anledning til at lede 'tæt' på

Artiklen fra Lederliv.dk viser, hvordan skoledere kan støtte op om professionsudvikling gennem et projekt om SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL).

Hent artiklen her

APM afrapportering

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af forsknings- og udviklingsprojektet SYstematiseret KLassekammerathjælp i matematik (2019-2020), som er finansieret af folkeskoledonationen i A. P. Møller fonden.

Hent APM afrapportering SYKL 

Forskningsreview om SYKL

I forskningsreviewet præsenteres en kort gennemgang af international forskning vedrørende systematiseret klassekammerathjælp inden for naturfag, matematik og literacy-studier. 

Hent forskningsreview 

Når matematiklæreren får eleverne til at SYKL'e derudad i matematikundervisningen

Matematiklærerens klasseledelse er central i SYKL-projektet, og det er netop matematiklærerens ageren, der er i centrum i denne artikel på folkeskolen.dk.

Hent artiklen her

Together in adidactic situations – Student dialogue during reciprocal peer tutoring in mathematics

I artiklen fra tidsskriftet International Journal of Educational Research Open viser vi, hvordan elevernes dialoger er præget af, at de faglige og sociale elementer flettes sammen.

Gennem to videocases synliggøres, hvordan samtalehandlinger interagerer for at ændre og etablere sociomatematiske normer. 

Hent artiklen her